ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร : 02-942-8361 หรือ 034-353220 ถึง 1

แบบฟอร์มโครงการวิจัย

 • 1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบรูณ์ doc
 • 2. รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
 • 2.1 แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัย doc | pdf
 • 2.2 ตัวอย่างบันทึกนำส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย doc | pdf
 • 3. แบบฟอร์มขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลง/ขอขยายระยะเวลาโครงการวิจัย
 • 3.1 ตัวอย่างบันทึกนำส่งรายงานความก้าวหน้าและขอขยายโครงการ doc | pdf
 • 3.2 แบบฟอร์มขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ขอขยายระยะเวลาโครงการวิจัย doc
 • 4. แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
 • 4.1 แนวปฏิบัติในการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ pdf
 • 4.2 บันทึกนำส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ กรณีค้างส่งผลผลิต doc | pdf
 • 4.3 บันทึกนำส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ doc
 • 4.4 แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ doc | pdf
 • 4.5 หน้าปก doc
 • 5. แบบฟอร์มรายงานผลผลิตจากโครงการวิจัย doc
 • 6. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง doc
 • 7. แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน doc
 • 8. รายงานการเดินทางไปปฏิบัติงาน doc
 • 9. แบบฟอร์มขอเบิกค่าสมนาคุณตีพิมพ์ผลงานวิจัย doc
 • 10. แบบฟอร์มขอเบิกค่าสมนาคุณควบคุมวิทยานิพนธ์ doc

 • งานบัณฑิตศึกษา/งานการศึกษา

  การอ้างถึงการสนับสนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศ
 • นิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร doc
 • นิสิตสถาบันร่วม, ภาคีสมาชิก และนิสิตวิชารอง doc

 • รายชื่อวารสารที่ใช้เป็นเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
 • เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ pdf
 • แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย doc

 • แบบฟอร์มสำหรับนิสิต
 • แบบฟอร์ม รายงานความก้าวหน้านิสิต/นักศึกษา (Progress report) doc
 • ฟอร์มขอเบิกค่าสมนาคุณตีพิมพ์ผลงานวิจัย doc
 • ฟอร์มขอเบิกค่าสมนาคุณควบคุมวิทยานิพนธ์ doc
 • แบบฟอร์มเบิกค่าตอบแทนการสอบ pdf
 • รูปแบบการทำรูปเล่มปัญหาพิเศษ doc
 • แบบฟอร์มต้นแบบการนำเสนอผลงาน (PowerPoint Template) .rar
 • รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน (สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2548-58) Link
 • รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน (สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2559-ปัจจุบัน) Link
 • รายชื่อประธานการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย Link

 • แบบขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน
 • ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน อว pdf
 • ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน (นิสิต) pdf

 • แบบฟอร์ม ขั้นตอนและเอกสารประกอบการเบิกค่าวัสดุสารเคมี
 • ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่าย pdf

  แบบฟอร์ม แสดงเจตจำนงในการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

 • แบบแสดงเจตจำนงในการสมัครเข้าศึกษาต่อ GP/AF 01 doc
 • หนังสือแสดงเป้าหมาย และแผนการศึกษา GP/AF 02 doc
 • จดหมายรับรอง GP/AF 03 (จำนวน 3 ฉบับ ๆ ละ 1 ท่าน) doc
 • รายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาโท pdf
 • รายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาเอก pdf
 • แบบประเมินความรู้ความเข้าใจ เพื่อประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร pdf

 • งานบริการ

 • ใบขอใช้บริการการวิเคราะห์ จำแนกเชื้อแบคทีเรีย pdf
 • แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ pdf

 • อื่น ๆ

 • แบบฟอร์มขอสิทธิผ่านเข้าออกนอกเวลาราชการและเข้าปฏิบัติงานในอาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร pdf
 • แบบฟอร์ม ขออนุมัติดำเนินการจัดหาพัสดุฯ doc

ตราสัญญาลักษณ์ ต่าง ๆ


 • ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (
  ขนาดเล็ก | ขนาดใหญ่ )

 • สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Thai ( ขนาดเล็ก | ขนาดใหญ่ )

 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ( ขนาดเล็ก | ขนาดใหญ่ )

 • Center of Excellence on Agricultural Biotechnology ( ขนาดเล็ก | ขนาดใหญ่ )