ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร : 02-942-8361 หรือ 034-353220 ถึง 1

แบบฟอร์มโครงการวิจัย

 • 1. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบรูณ์ doc
 • 2. รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
 • 2.1 แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัย doc
 • 2.2 ตัวอย่างบันทึกนำส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย doc | pdf
 • 3. แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
 • 3.1 แนวปฏิบัติในการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ pdf
 • 3.2 บันทึกนำส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ กรณีค้างส่งผลผลิต doc | pdf
 • 3.3 บันทึกนำส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ doc
 • 3.4 แบบฟอร์มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ doc | pdf
 • 3.5 หน้าปก doc
 • 4. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง doc
 • 5. แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน doc
 • 6. รายงานการเดินทางไปปฏิบัติงาน doc
 • งานบัณฑิตศึกษา/งานการศึกษา

  การอ้างถึงการสนับสนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศ
 • นิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร doc
 • นิสิตสถาบันร่วม, ภาคีสมาชิก และนิสิตวิชารอง doc

 • รายชื่อวารสารที่ใช้เป็นเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
 • เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา เกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ pdf
 • แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย doc

 • แบบฟอร์มสำหรับนิสิต
 • แบบฟอร์ม รายงานความก้าวหน้านิสิต/นักศึกษา (Progress report) doc
 • รูปแบบการทำรูปเล่มปัญหาพิเศษ doc
 • แบบฟอร์มต้นแบบการนำเสนอผลงาน (PowerPoint Template) .rar
 • รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน (สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2548-58) Link
 • รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน (สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2559-ปัจจุบัน) Link
 • รายชื่อประธานการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย Link

 • แบบขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน
 • ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน อว pdf
 • ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน (นิสิต) pdf

 • แบบฟอร์ม ขั้นตอนและเอกสารประกอบการเบิกค่าวัสดุสารเคมี
 • ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่าย pdf

  แบบฟอร์ม แสดงเจตจำนงในการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

 • แบบแสดงเจตจำนงในการสมัครเข้าศึกษาต่อ GP/AF 01 doc
 • หนังสือแสดงเป้าหมาย และแผนการศึกษา GP/AF 02 doc
 • จดหมายรับรอง GP/AF 03 (จำนวน 3 ฉบับ ๆ ละ 1 ท่าน) doc
 • รายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาโท pdf
 • รายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาเอก pdf
 • แบบประเมินความรู้ความเข้าใจ เพื่อประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร pdf

 • งานบริการ

 • แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ pdf
 • การตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในเมล็ดพันธุ์พืช ตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรับรองสุขอนามัยเมล็ดพันธุ์พืช pdf
 • การบริการตรวจชุดโครโมโซมพืช ด้วยเครื่อง Flow cytometer pdf
 • การตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอพืช และการให้บริการด้านชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) pdf
 • การขอรับคำปรึกษาทางวิชาการ การบริการทางวิชาการ ใน/นอกสถานที่ pdf

 • แบบฟอร์ม ขออนุมัติเข้า-ออกอาคาร และ ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางของศูนย์ฯ นอกเวลาราชการ

  แบบฟอร์มสำหรับบุคลากรศูนย์ฯ
 • ศทก.-01-66/001 - ขออนุมัติผู้ช่วยวิจัย หรือ นิสิต doc | pdf
 • ศทก.-01-66/002 - ขออนุมัติหัวหน้าห้องปฏิบัติการ อาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ doc | pdf

 • แบบฟอร์มสำหรับบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน
 • ศทก.-01-66/003 - ขออนุมัติผู้ช่วยวิจัย หรือนิสิต doc | pdf

 • อื่น ๆ

 • แบบฟอร์ม ขออนุมัติดำเนินการจัดหาพัสดุฯ doc