ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร : 02-942-8361 หรือ 034-353220 ถึง 1
 • ศูนย์กลางความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตรสมัยใหม่ สำหรับผลผลิตการเกษตรมูลค่าสูง
 • CAB KU Channel
 • ให้การต้อนรับ อาจารย์ ผู้ช่วยวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ให้การต้อนรับ Dr.Katalin Pakozdi Chief R&D Officer และ ดร.ยืนหยัด ธีระวัฒน์สกุล R&D Manager (Thailand) จาก บริษัท ฮอทิเจนเนติคส์ รีเสิร์ช (เอส.อี.เอเซีย) จำกัด
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Practical bioinformatics skills for plant and animal whole genome sequencing data” ครั้งที่ 2
 • ประชาสัมพันธ์ : การได้รับทุนสนับสนุนจาก วช. ปีงบประมาณ 2566
  ในเดือนมีนาคม 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) คัดเลือกให้ศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ภายใต้การบริหารงานโดยศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนอุดหนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อดำเนินการพัฒนาศูนย์กลางด้านความรู้ (Hub of Knowledge) โดยส่งมอบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเครือข่ายความร่วมมือ ทางวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา

ข่าว/ประกาศ

 • อบรม/สัมมนา
 • การศึกษา/ทุน
 • จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • ประชาสัมพันธ์