ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร : 02-942-8361 หรือ 034-353220 ถึง 1

1. ตราสัญลักษณ์ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร อย่างทางการ (CAB official logo)ตามมาตรฐานตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU identity standard)


1.1 ตราสัญลักษณ์พร้อมชื่อมหาวิทยาลัยและชื่อศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร


1.2 ตราสัญลักษณ์พร้อมชื่อศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร2. ตราสัญลักษณ์รอง ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร อย่างเป็นทางการ (CAB OFFICIAL SUB-LOGO) ตามมาตรฐานตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์3. ตราสัญลักษณ์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

คู่มือปฏิบัติงานระบบเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


หมายเหตุ : บุคคลภายนอก ที่มิใช่บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรที่ต้องการนา logo ของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ไปใช้ในบทความ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อวีดีทัศน์ ทุกชนิด ต้องขออนุญาตใช้งาน จากผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนทุกครั้ง