ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร : 02-942-8361 หรือ 034-353220 ถึง 1
พันธกิจ

  1. สร้างงานวิจัยที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ ควบคู่กับการแสวงหาและคัดเลือกวิทยาการที่เหมาะสม เพื่อผดุงความยั่งยืนของระบบเกษตรกรรมไทย โดยใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ผสมผสานกับทุนทางปัญญาของประชาคมวิทยาศาสตร์เกษตร และชุมชนเกษตรกรรม
  2. สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีทักษะ ความอดทนและปัญญา ที่จะสร้างผลงานเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับแวดวงวิชาการ และมีสำนึกต่อสาธารณะที่จะใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ ต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และมนุษยชาติ
  3. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาวิจัย และบริการ ระหว่างสถาบันทางวิชาการกับองค์กรภาคผลิต โดยให้มีการสื่อสารประชาคมวิชาการ และผู้มีส่วนร่วมภารกิจเกษตรกรรม ให้บริการความรู้ที่เหมาะสมแก่สถาบันวิชาการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันเกษตรกร เพื่อเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

  วัตถุประสงค์และทิศทางการวิจัย

  1. เป็นศูนย์การบริหารเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. ประสานการพัฒนา และสร้างความเป็นเอกภาพ ของโครงการวิจัยและบริการด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศฯ
  3. เป็นศูนย์รวมบุคลากร ทรัพยากรกายภาพ และงบอุดหนุนเพื่อการวิจัย การบริการ และการบัณฑิตศึกษา ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและสาขาวิชาการสนับสนุน ร่วมกับหน่วยงานเอกชนและภาครัฐ ตลอดจนหน่วยงานต่างประเทศ ในการดำเนินกิจกรรมบัณฑิตศึกษา ฝึกอบรม วิจัย และบริการทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
  4. เป็นศูนย์กลางประสานงานการพัฒนาความเชื่อมต่อ และ/หรือบูรณาการงานวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กับ วิทยาการเกษตรศาสตร์สาขาอื่นๆ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การประกันความมั่นคงทางอาหารและการเกษตร การอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเกษตร จรรโรงความยั่งยืน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน