ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร : 02-942-8361 หรือ 034-353220 ถึง 1

การตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ในเมล็ดพันธุ์พืช ตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรับรองสุขอนามัยเมล็ดพันธุ์พืช