ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร : 02-942-8361 หรือ 034-353220 ถึง 1

งานบริการวิจัย/วิชาการ

บริการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียในเมล็ดพันธุ์

 • เชื้อ Pantoea stewartii subsp. stewartii ในเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ด้วยเทคนิค PCR
 • เชื้อ Acidovorax citrulli ในเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลแตง ด้วยเทคนิค co-PCR

 • ขั้นตอนการบริการ
  1. ติดต่อรายละเอียดเบื้องต้น คุณจุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์ อีเมล์ jutatapew@yahoo.com หรือโทร 034-353-217 ถึง 20
  2. เจ้าหน้าที่การเงินจัดส่งใบเสนอราคาไปยังผู้ขอรับบริการ
  3. ส่งเมล็ดพันธุ์มาที่ คุณจุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต์ ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
  4. ดำเนินการตรวจสอบเชื้อในเมล็ดพันธุ์ภายในระยะเวลา 14 วันทำการ
  5. จัดส่งรายงานผลตรวจและใบแจ้งหนี้ไปยังผู้ขอรับบริการทางอีเมล์ในเบื้องต้น และทางไปรษณีย์
  6. ผู้ขอรับบริการชำระค่าบริการโดยการโอนเงินตามรายละเอียดที่ระบุในใบแจ้งหนี้
  7. เจ้าหน้าที่การเงินจัดส่งใบเสร็จไปยังผู้ขอรับบริการ