ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร : 02-942-8361 หรือ 034-353220 ถึง 1

ระเบียบการขอใช้บริการตรวจชุดโครโมโซมพืช ด้วยเครื่อง Flow cytomete

  • กรุณาแจ้งการขอใช้ล่วงหน้าประมาณ 1 อาทิตย์
  • กรอกรายละเอียดในการส่งตัวอย่างที่ คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  • นำส่งแบบฟอร์มที่คุณโชติกา พรไกรเนตร () และ คุณกาญจนา จุ้ยเอี่ยม (kanna-jui23@hotmail.com)
  • นำตัวอย่างมาถึงก่อนเวลา 09.00 น.หลังจากนั้นจะไม่รับตัวอย่าง (ถ้ามีเหตุขัดข้องมาไม่ได้ หรือ มาไม่ทัน กรุณาโทรแจ้ง คุณกาญจนา จุ้ยเอี่ยม โทร 089-985-4421 หรือ 034-353220-21 ต่อ 303 ในวันและเวลาราชการ )
  • เขียนรายละเอียดของตัวอย่างที่จะใช้วัดให้ละเอียด เช่น ตัว control ที่เป็น 2n หรือ พ่อ แม่และตัวอย่างที่ต้องการทราบ
  • ทางห้องปฏิบัติการขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ ถ้าไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่วางไว้

  • แบบฟอร์มการขอใช้บริการตรวจชุดโครโมโซมพืชด้วยเครื่อง Flow cytometer

อัตราค่าใช้บริการ