รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน

Page 
 of 4
Records 1 to 50 of 173
ลำดับที่
ชื่อ (ภาษาไทย)
คุณวุฒิปัจจุบัน
สถานที่ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
 
1 พิทยา สรวมศิริ Dr.agr. (Crop Physiology) Universiat Boom, Germany ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 053-944040-1, 944044 โทรสาร 053-944666
3 เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม Ph.D. Plant Nutrition ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
4 ชัยวัฒน์ โตอนันต์ Ph.D. (Molecular Plant Pathology) : Kinki University , Japan ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
5 จิราพร ตยุติวุฒิกุล Ph.D. กีฏวิทยา ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
6 ณัฐา ควรประเสริฐ Ph.D. (Horticulture) : University of Hawaii, USA ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
7 เพทาย พงษ์เพียจันทร์ วท.ม. (การผลิตสัตว์) : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
8 พันทิพา พงษ์เพียจันทร์ วท.ม. (โภชนศาสตร์สัตว์) : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
9 ศันสนีย์ จำจด Ph.D. (Plant Breeding) : The University of Adelaide , Australia ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
10 สรัญยา ณ ลำปาง Ph.D. (Plant Molecular Biotechnology) : Kagawa University , Japan ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
11 สมพร ชุนห์ลือชานนท์ Ph.D. (Agricultural Science) : Kyushu University , Japan ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
12 โสระยา ร่วมรังษี Ph.D. (Biosystems Science) : Niigata University, Japan ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
13 ศุภมิตร เมฆฉาย Dr. agr. (Molecular genetics) : Institute of Animal Breeding Science, University of Bonn, Germany ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
14 วีณัน บัณฑิตย์ Ph.D. (Plant Molecular Biology) : Purdue University, USA ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
15 พิศาล ศิริธร Ph.D.(Plant Pathology)Univ. of the Philippines at Los Banos,Philippines ภาควิชาโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002  
16 อัศนี ปาจีนบูรวรรณ Ph.D.(Plant Pathology)Washington State Univ.U.S.A. ภาควิชาโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002 043-343114 โทรสาร 043-343114
17 ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ Ph.D. in Reproductive & Cell Biology,North Dakota State, University, USA ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002  
18 ดารุณี โชติติษฐยางกูร Ph.D, University of Western Australia ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002 043-343057
19 จิรวัฒน์ สนิทชน Ph.D, Kasetsart University ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 043-343057
20 จักรกฤษณ์ หอมจันทร์ Ph.D. (Microbiology), Australia ภาควิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002  
21 กมล เลิศรัตน์ Ph.D.(Plant Breeding and Plant Genetics), Univ. of Wisconsin-Madison, U.S.A. ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002 043-343057
22 คณิต วิชิตพันธุ์ Ph.D,Department of Biochemistry Virginia Tech.Virginia,USA ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002 0 4336 2121 โทรสาร 0 4336 2121
23 มนต์ชัย ดวงจินดา Ph.D,Animal Breeding and Genetics,The University of Georgia,USA ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002  
24 นิสันต์ สัตยาศัย Ph.D. (Biochemistry,Monash University,Australia ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002  
25 นิวัฒ เสนาะเมือง Ph.D,(Microbiology),Lincoln University, New Zealand ภาควิชาโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002 043-343114 โทรสาร 043-343114
26 เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล Ph.D,Molecular Biology of plant viruses,Tokyo University of Agriculture,Japan ภาควิชาโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002  
27 ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ Ph.D,University of Melbourne, Australia ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002  
28 พรชัย จารุรัตน์จามร M.Sc.(Fish),Kasetsart University ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002 043-362109 โทรสาร 043-362109
29 พรเทพ ถนนแก้ว Ph.D,Ehime University, Japan ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002 0 4336 2121 โทรสาร 0 4336 2121
30 ประสิทธิ์ ใจศิล Ph.D,Kyushu Tokai University , Japan ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002 043-343057
31 สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ Dr.Med.Vet (School of Veterinary) Medicine, Hannover ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002 0 4336 2121 โทรสาร 0 4336 2121
32 สิรินดา ยุ่นฉลาด Ph.D.,Microbial Genetics,Massey University Newzeland ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002 4336 2121 โทรสาร 0 4336 2121
33 ศิวิลัย สิริมังครารัตน์ Ph.D,(Entomology and Plant Pathology) University of Ph.D,Hohenheim, Germany ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002 043-362108 โทรสาร 043-362108
34 สมพงษ์ ดุลจินดาชบาพร Ph.D,University of Manitoba ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 4000  
35 สมปอง ธรรมศิริรักษ์ Ph.D,Kyushu Tokai University, Japan ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002  
36 วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด Dr.Eng.(Fermentation Technology), Osaka University, Japan ภาควิชา เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400 0-2201-5313 โทรสาร 0-2246-3026
37 อมเรศ ภูมิรัตน Ph.D. Michigan State University ภาควิชา เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400 0-2201-5208 โทรสาร 0-2246-3026
38 อภิญญา อัศวนิก Ph.D. (Food Science), Michigan State University, Michigan, USA ภาควิชา เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400 02-201-5300 – 01 โทรสาร 02-245-5650
39 ชื่นจิตต์ บุญเฉิด Ph.D. (Molecular Biology) Free University of Brussels, Brussels, Begium ภาควิชา เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400 02-201-5304
40 จรัญญา ณรงคะชวนะ D.Agr.Sc. (Biochemical Regulation), Nagoya University, Nagoya, Japan ภาควิชา เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400 (66-2) 2015319
41 จิรพันธ์ วรพงษ์ Ph.D.(Plant Pathology) ภาควิชา เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400 02-201-5313 โทรสาร 02-246-3026
42 ครรชิต ธรรมศิริ Ph.D. ภาควิชา พฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400  
43 กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน Ph.D. (Plant Biotechnology), Chiba University, Chiba, Japan. ภาควิชา เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400 0-2201-5303 โทรสาร 0-2246-3026
44 มานพ สุพรรณธริกา Ph.D. in Biochemical Engineering, University of London, London, United Kingdom. ภาควิชา เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400 0-2201-5314
45 เปรมวดี วงษ์แสงจันทร์ Ph. D. Virginia Polytechnic Institute and State University, Virginia, USA ภาควิชา เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400 0-2201-5316 โทรสาร0-2246-3026
46 ปราณี อินประโคน Ph.D. (Material Science) ภาควิชา เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 02-201 5302 โทรสาร 02-246 3026
47 ปราณีต ดำรงผล Ph.D. (Texas Woman’s University), USA ภาควิชา ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400 0-22015252 โทรสาร 0-2247-0079
48 ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ M.D., Mahidol University ภาควิชา ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400  
49 ไสยวิชญ์ วรวินิต Dr.Eng., Technische Universitaet, Clausthal ภาควิชา เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400 02 - 2015315
50 เสาวนีย์ ธรรมสถิติ Ph.D. in Genetics, Monash University, Australia ภาควิชา เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (02) 889-3591-2, 889-3944 โทรสาร (02) 889-3955
51 สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ Ph.D. (Agricultural Science), Tohoku University, Sendai, Japan ภาควิชา เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10400 02-246-0063 ext. 2701, 2700 โทรสาร 02-246-3026