รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน View

ลำดับที่ 16
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย) อัศนี ปาจีนบูรวรรณ
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Assanee Pachinburavan
คุณวุฒิปัจจุบัน Ph.D.(Plant Pathology)Washington State Univ.U.S.A.
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ Fungal Plant Diseases.
สถานที่ติดต่อ ภาควิชาโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002
หมายเลขโทรศัพท์ 043-343114 โทรสาร 043-343114
หมายเหตุ