รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน View

ลำดับที่ 17
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ (ภาษาไทย) ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Chainarong Navanukroaw
คุณวุฒิปัจจุบัน Ph.D. in Reproductive & Cell Biology,North Dakota State, University, USA
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาไทย)
ชื่อย่อคุณวุฒิ (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ Animal Physiology
สถานที่ติดต่อ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเหตุ