รายชื่อประธานการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย

Records 1 to 29 of 29
ลำดับที่
รหัสอาจารย์
ชื่อ นามสกุล(ภาษาไทย)
ชื่อ นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)
คุณวุฒิปัจจุบัน
หน่วยงานที่สังกัด
 
1 A3712 เสริมศิริ จันทร์เปรม Sermsiri Chanprame ปริญญาเอก ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
2 A3711 จุลภาค คุ้นวงศ์ Julapark Chunwongse ปริญญาเอก ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
3 A3113 รัชนี ฮงประยูร Ratchanee Hongprayoon ปริญญาเอก ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
4 A3112 คนึงนิตย์ เหรียญวรากร Kanungnit Reanwarakorn ปริญญาเอก ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
5 A2902 สนธิชัย จันทร์เปรม Sontichai Chanprame ปริญญาเอก ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
6 I2023 ทวีศักดิ์ ส่งเสริม Thaweesak Songserm ปริญญาเอก ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
7 I2033 ปรีดา เลิศวัชระสารกุล Preeda Lertwatcharasarakul ปริญญาเอก ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
8 I6018 นิกร ทองทิพย์ Nikorn Thongthip ปริญญาเอก ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์
9 Q1030 ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม Siriluck Iamtham ปริญญาเอก สายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
10 A3725 ศุภธิดา อับดุลลากาซิม Supatida Abdullakasim ปริญญาเอก ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
11 A3119 สุจินต์ ภัทรภูวดล Sujin Patarapuwadol ปริญญาเอก ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
12 I7015 อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ Anuchai Pinyopummin ปริญญาเอก ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์
13 I2005 กรรณิการ์ ศิริภัทรประวัติ Kannika Siripattarapravat ปริญญาเอก ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
14 D3301 ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ Chatchawan Jantrasuriyarat ปริญญาเอก ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
15 I7018 จันทร์จิรา ภวภูตานนท์ Janjira Phavaphutanon ปริญญาเอก ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์
16 A3322 สุเจตน์ ชื่นชม Sujate Chaunchom ปริญญาเอก ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
17 A3320 ศศิธร นาคทอง Sasithorn Nakthong ปริญญาเอก ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
18 I7021 เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร Kriangkrai Witoosatian ปริญญาเอก ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
19 I5023 พิพัฒน์ อรุณวิภาส Pipat Arunvipas ปริญญาเอก ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์
20 D3316 มิ่งขวัญ นิพิฐวัธนะผล Mingkwan Nipitwattanaphon ปริญญาเอก ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
21 I1013 ศิริรักษ์ จันทครุ Sirirak Chantakru ปริญญาเอก ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
22 A3116 ชลิดา เล็กสมบูรณ์ Chalida Leksomboon ปริญญาเอก ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน
23 A3724 ราตรี บุญเรืองรอด Ratri Boonruangrod ปริญญาเอก ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
24 A2930 วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์ Weeraphan Sridokchan ปริญญาเอก ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
25 A2929 พรศิริ เลี้ยงสกุล Ponsiri Liangsakul ปร.ด. ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
26 A2927 คัทลียา ฉัตร์เที่ยง Cattleya Chutteang ปริญญาเอก ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
27 A2936 อนุรักษ์ อรัญญนาค Anuruck Arunyanark ปริญญาเอก ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
28 A2923 ชเนษฎ์ ม้าลำพอง Chanate Malumpong   ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
29 A3044 พัชรวิภา ใจจักรคำ Patcharavipa Chaijuckam ปริญญาเอก ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์