ภาพกิจกรรม

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 9 ธ.ค. 2563
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ครั้งที่ 1/2563
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 8 ธ.ค. 2563
ดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่ ดร.อรอุบล ชมเดช และรศ.ดร.จุลภาค คุ้นวงศ์ ส่งประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2563 และร่วมนำผลงานเข้าแสดงนิทรรศการ เรื่อง มะเขือเทศสีดาพันธุ์ใหม่ต้านทานโรคไวรัส ให้แก่คณะกรรมการพิจารณาฯ และผู้ที่สนใจทั่วไป
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 1 ธ.ค. 2563
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมจัดแสดงผลงาน "งานนิทรรศการด้านวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ ครั้งที่ 6" ในงานเกษตรกำแพงแสน 2563 ณ บริเวณสระพระพิรุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 17 พ.ย. 2563
รองผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ คณะนักวิจัย จาก บริษัท เจียไต๋ จำกัด นำโดย คุณศุทธิศักดิ์ แสงธาราทิพย์ Plant Factory Specialist คุณรัชชุพล แสงศรีจันทร์ Pepper Breeder คุณอิสระยศ สินบุญยะมะ Breeder มะเขือเทศ และคณะ
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 12 พ.ย. 2563
คณาจารย์ และบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมงานวันสถาปนาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 41 ปี และร่วมวางพวงมาลาคารวะต่อ อนุสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กำภู อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 29 ต.ค. 2563
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรม เรื่อง ""การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ส่วนกลาง" ครั้งที่ 3/2563 ให้กับนิสิตบัณฑิตศึกษา และนักวิจัยเครือข่ายศูนย์ฯ และผู้ที่สนใจ เพื่อให้มีทักษะใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้อย่างถูกต้อง
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 22 ต.ค. 2563
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรม เรื่อง "การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ส่วนกลาง" ครั้งที่ 2/2563 ให้กับนิสิตบัณฑิตศึกษา และนักวิจัยเครือข่ายศูนย์ฯ และผู้ที่สนใจ เพื่อให้มีทักษะใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้อย่างถูกต้อง โดยมี ดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์ เป็นวิทยากรบรรยาย
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 12 ต.ค. 2563
คณาจารย์ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมเป็นเกียรติ แสดงความยินดี และถ่ายภาพร่วมกับบัณฑิตของศูนย์ฯ ที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการสหวิทยาการ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 1 ต.ค. 2563
ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรม เรื่อง "การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ส่วนกลาง" ครั้งที่ 1/2563 ให้กับนิสิตบัณฑิตศึกษา และนักวิจัยเครือข่ายศูนย์ฯ และผู้ที่สนใจ เพื่อให้มีทักษะใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้อย่างถูกต้อง
รายละเอียด

คลิกเพื่อชมรูปเพิ่มเติมวันที่ 26 ก.ย. 2563
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดการอบรมโปรแกรมเสริม วิชาเทคนิคปฏิบัติการชีววิทยาให้กับนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2563
รายละเอียด

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ]