วันที่ 1 ธ.ค. 2563

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมจัดแสดงผลงาน "งานนิทรรศการด้านวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ ครั้งที่ 6" ในงานเกษตรกำแพงแสน 2563 ณ บริเวณสระพระพิรุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

         วันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ร่วมจัดแสดงผลงาน "งานนิทรรศการด้านวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ ครั้งที่ 6" ในงานเกษตรกำแพงแสน 2563 ณ บริเวณสระพระพิรุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีการแสดงกิจกรรมและผลงานของศูนย์ฯ ชื่อผลงาน "โครงการศูนย์เชื้อพันธุกรรมพืชแห่งประเทศไทย" ซึ่งได้เก็บรวบรวมเชื้อพันธุกรรมพืช 5 ชนิด ประกอบด้วย พริก มะเขือ มะเขือเทศ แตงต่าง ๆ และกล้วย เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมไม่ให้สูญหาย จัดทำฐานข้อมูลวิเคราะห์คุณสมบัติ และการนำมาใช้ประโยชน์ โดยมี นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร นักวิจัย ทั้งภาครัฐ - ภาคเอกชน และผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ จำนวน 609 คน