วันที่ 9 ธ.ค. 2563

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ครั้งที่ 1/2563

         วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ จากสถาบันเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 12 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน และผู้เข้าร่วมประชุม 6 คน ร่วมประชุมหารือการดำเนินการของศูนย์ความเป็นเลิศฯ และพิจารณาประเด็นการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ณ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยร่วมกับการประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ (VDO Conference)