วันที่ 8 ธ.ค. 2563

ดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่ ดร.อรอุบล ชมเดช และรศ.ดร.จุลภาค คุ้นวงศ์ ส่งประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2563 และร่วมนำผลงานเข้าแสดงนิทรรศการ เรื่อง มะเขือเทศสีดาพันธุ์ใหม่ต้านทานโรคไวรัส ให้แก่คณะกรรมการพิจารณาฯ และผู้ที่สนใจทั่วไป

         วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่ ดร.อรอุบล ชมเดช และรศ.ดร.จุลภาค คุ้นวงศ์ ส่งประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2563 และร่วมนำผลงานเข้าแสดงนิทรรศการ เรื่อง มะเขือเทศสีดาพันธุ์ใหม่ต้านทานโรคไวรัส ให้แก่คณะกรรมการพิจารณาฯ และผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมชม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ