วันที่ 9 ก.พ. 2564

ดร.พรชัย ไพบูลย์ และดร.พรรณี ชื่นนคร อาจารย์ประจำศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เข้าพบนายยุทธพล สิทธิพรหม ปลัดอำเภอกำแพงแสน ณ ที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อปรึกษาเรื่องข้อมูลประชากรในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูล TPMA

         วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.พรชัย ไพบูลย์ และดร.พรรณี ชื่นนคร อาจารย์ประจำศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เข้าพบนายยุทธพล สิทธิพรหม ปลัดอำเภอกำแพงแสน ณ ที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เพื่อปรึกษาเรื่องข้อมูลประชากรในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูล TPMA เพื่อนำมาวิเคราะห์ศักยภาพตำบลในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (cluster 7 ตำบลหนองกระทุ่ม)