วันที่ 19 ก.พ. 2564

ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (cluster 7 ตำบลหนองกระทุ่ม) จำนวน 6 คน เข้าหารือกับ นายบุญแสง สุวรรณชีพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม และนายศักดิ์ชัย วงษ์เอี่ยม นักพัฒนาชุมชน อบต.หนองกระทุ่ม

         วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (cluster 7 ตำบลหนองกระทุ่ม) จำนวน 6 คน เข้าหารือกับ นายบุญแสง สุวรรณชีพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม และนายศักดิ์ชัย วงษ์เอี่ยม นักพัฒนาชุมชน อบต.หนองกระทุ่ม เพื่อปรึกษาหารือกิจกรรมที่ดำเนินการในชุมชน และเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจและเกษตรทฤษฎีใหม่ ธงชัย สวนสมรม ของนายธงชัย ฟักตูม เกษตรกร ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม