วันที่ 17 ก.พ. 2564

ผู้รับจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (cluster 7 ตำบลหนองกระทุ่ม) ภายใต้การดูแลของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร จำนวน 17 คน ลงพื้นที่ สำรวจข้อมูลประชากรในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และติดตามเฝ้าระวัง COVID-19 ของตำบลหนองกระทุ่ม

         วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้รับจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (cluster 7 ตำบลหนองกระทุ่ม) ภายใต้การดูแลของศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร จำนวน 17 คน ลงพื้นที่ สำรวจข้อมูลประชากรในระดับครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และติดตามเฝ้าระวัง COVID-19 ของตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยสำรวจครัวเรือนที่พักอาศัย จำนวน 287 ครัวเรือน ตลาด จำนวน 1 แห่ง ศาสนสถาน จำนวน 3 แห่ง โรงเรียน จำนวน 3 แห่ง คิดเป็น 20% ของครัวเรือนทั้งหมด