ติดต่อ - สอบถาม

สำนักงาน บางเขน

อาคารพิพิธภัณฑ์แมลง 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2942 8361, 0 2942 7133 โทรสาร 0 2942 8258

 

สำนักงาน กำแพงแสน

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 0 3428 2494 ถึง 7 โทรสาร 0 3428 2498