การให้บริการด้านเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

     ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ในฐานะเป็นศูนย์วิจัยระดับแนวหน้าของประเทศและภูมิภาคในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ที่นักวิจัยสามารถดำเนินกิจกรรมวิจัยในทางกว้างและลึก ศูนย์ได้จัดบริการเครื่องมือพร้อมให้บริการแก่นิสิตและคณาจารย์ เช่น Ultracentrifuge, Hi-speed Centrifuge, PCR., Real-Time PCR, Fluorescence Microscope, Compound Microscopes , 2-D Gel Electrophoresis, Particle Gene Gun System, Digital camera for microscope, ELISA Reader and Washer, Electroporation System, Gel Documentation and Analysis System, Pulse-field Gel Electrophoresis, Freeze dryer, -80 Freezer, รวมถึงเครื่องมือวัดค่าทางสรีรวิทยา เช่น Photosynthesis System , Chlorophyll Meter, Ohmmeter System, Flow Control unit, Plan Water Status Console Set, Tensiometer Set, Potentiometer, Dendrometer Set and Components, Agro-Metrological Workstation, Portable Leaf Area Meter ฯลฯ

โดยสามารถจัดกลุ่มประเภทของเครื่องมือได้ดังต่อไปนี้

1 .เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2 .เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านวิทยภูมิคุ้มกัน
3 .เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านอณูชีวิโมเลกูล
4 .เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านวิเคราะห์ทางเคมี
5 .เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านวิเคราะห์ทางกายภาพ
6 .เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านกล้องจุลทรรศน์
7 .เครื่องมือวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ด้านชีวภาพ
8 .เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้านชีวโมเลกุล ระดับ Hight throughput
9 .ห้องเย็น


* อัตราค่าบริการ การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Update 29/12/2564)
   แบบฟอร์มขอใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 0 3435 3217 ถึง 20 โทรสาร 0 3435 3222 มือถือ 09 1774 0091